POLITIKA ISM
Severomoravské stavební společnosti s.r.o.

definována a vyhlášena ředitelem společnosti v rámci strategie rozvoje firmy.
 
    Politika ISM SMSS s.r.o. je založena na důsledném využívání zdrojů vedoucím ke splnění požadavků, očekávání a potřeb zákazníků s prvořadým důrazem na kvalitu stavebního díla, dodržení termínů realizace a konkurenceschopnost cen, provedení zakázky s ohledem na životní prostředí, prevenci znečisťování a bezpečnost zaměstnanců.
   
    Cílem
je být dlouhodobě spolehlivým partnerem našim zákazníkům.

    Základním heslem Severomoravské stavební společnosti s.r.o. je:

    "Co postaví, to stojí"

    Tento slogan by měl i lehce úsměvnou formou vyjadřovat kvalitu prováděných děl a je mezi zákazníky a též i mezi veřejností v regionu dostatečně znám.

     Hlavními body – činnostmi politiky ISM jsou:      
 • Vytváření a udržování image kvalitní a bezpečné firmy vně společnosti formou prezentace firmy v nabídkových řízeních, aktivní spoluprací se zákazníkem od samého počátku až k úplnému dokončení díla a dále reklamou na stavbách a sponzorskou činností.
 • Usilování o maximální pružnost ve výrobě, efektivitu činností, realizaci zakázek v dohodnutých termínech a používání technologií, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí.
 • Posilování vnitřní soudržnosti a spolupráce v rámci společnosti společně s posilováním loajality zaměstnanců a podporování hrdosti pracovníků na společnost.
 • Udržování přiměřené rentability výnosů.
 • Eliminování nákladů plynoucích z uznaných reklamací.
 • Trvalé kultivování a rozvíjení integrovaného systému managementu ve smyslu posilování jeho aktuálnosti, funkčnosti, srozumitelnosti a důvěryhodnosti.
    K zdárnému průběhu těchto činností je nutné spojené úsilí všech pracovníků, protože každý pracovník svou prací, chováním, vystupováním a postoji vytváří společnost.

     Vedení společnosti přebírá plnou odpovědnost za realizaci této politiky integrovaného systému managementu, za její přezkoumávání, inovaci a vytváří předpoklady a podmínky pro její realizaci.

     V rámci naplnění politiky ISM se vedení společnosti zavazuje k :      
 • Vytváření vhodného prostředí pracovníkům.
 • Seznamování pracovníků s výsledky, záměry a další perspektivou společnosti.
 • Přijímání podnětů pracovníků ke zlepšení procesů ve společnosti.
 • Podporování a zvyšování odborné úrovně pracovníků formou výcviků a školení tak, aby byli schopni plnit požadavky této politiky ISM.
 • Podporování přiměřené hrdosti pracovníků na společnost a jejich vědomí sounáležitosti s firmou.
 • Věnování pozornosti preventivním a nápravným opatřením s cílem minimalizovat ztráty z nekvalitně provedeného stavebního díla.
 • Prosazování politiky integrovaného systému managementu v jednotlivých stupních řízení tak, aby ji všichni zaměstnanci chápali a plnili.
 • Vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních podmínek pro udržování aktuálního, funkčního, srozumitelného a důvěryhodného integrovaného systému managementu.
 • K respektování právních předpisů (platnou legislativou) v oblasti BOZP a PO, životního prostředí a veškerou ostatní platnou legislativou potřebnou k úspěšnému provozování podnikatelské činnosti. Všechny zákony a normy jsou průběžně aktualizovány představitelem vedení, který na vyžádání zaměstnanců firmy umožní jejich nahlédnutí.
     Vedení společnosti ukládá všem pracovníkům, aby při rozhodování věnovali prvořadou pozornost činnostem ovlivňujícím vznik nízké kvality procesu a tím předcházeli ztrátám v důsledku nízké kvality při výrobě nebo službě.

     Vedení společnosti se obrací na všechny pracovníky společnosti s výzvou, aby si uvědomili, že:      
 • Zabezpečování naší produkce patří k základním povinnostem každého pracovníka podle zásady: „Vykonej vše bezchybně napoprvé“
 • Na tvorbě, udržování a zdokonalování integrovaného systému managementu se podílí všichni pracovníci firmy
 • Nelze pokračovat v práci, když je zřejmé, že výsledek práce bude nekvalitní proces nebo služba
     Tato politika ISM je závazná pro všechny pracovníky společnosti a za její prosazování a podporu nesou plnou zodpovědnost.
V Šenově u Nového Jičína dne 5. 1. 2015

 

Ing. Miroslav Hruška
ředitel společnosti
revize: 2
 


nahoru